Pilgrims by the sacred lake, Pushkar

Pilgrims by the sacred lake, Pushkar

Pilgrims by the sacred lake, Pushkar

Pilgrims by the sacred lake, Pushkar